نام و نام خانوادگی
همراه
تعمیرکار
مدل گوشی
شماره سریال
رمز
عیب
هزینه
ریال
وضعیت
تاریخ دریافت
تاریخ تحویل

وضعیت ظاهری هنگام تحویل

متعلقات تحویل داده شده به مشتری

۰۹۱۳۶۵۲۲۳۰۵