نام و نام خانوادگی
مدل گوشی
شماره سریال
رمز
تعمیرکار
هزینه
تومان
عیب
همراه
وضعیت
تاریخ دریافت
تاریخ تحویل

وضعیت ظاهری هنگام تحویل

متعلقات تحویل داده شده به مشتری

۰۹۱۳۶۵۲۲۳۰۵