نام و نام خانوادگی
همراه
تعمیرکار
مدل دستگاه
شماره سریال
عیب
هزینه
ریال
وضعیت
تاریخ دریافت
تاریخ تحویل
۰۹۱۳۶۵۲۲۳۰۵