نام و نام خانوادگی
مدل دستگاه
شماره سریال
تعمیرکار
هزینه
تومان
عیب
همراه
وضعیت
تاریخ دریافت
تاریخ تحویل
۰۹۱۳۶۵۲۲۳۰۵