نام و نام خانوادگی
همراه
تعمیرکار
مدل سیستم
شماره سریال
رمز
عیب
هزینه
ریال
وضعیت
تاریخ دریافت
تاریخ تحویل
وضعیت ظاهری
مطعلقات
اقدامات لازم
۰۹۱۳۶۵۲۲۳۰۵