نام و نام خانوادگی
مدل سیستم
شماره سریال
رمز
تعمیرکار
هزینه
تومان
عیب
همراه
وضعیت
تاریخ دریافت
تاریخ تحویل
وضعیت ظاهری
مطعلقات
اقدامات لازم
۰۹۱۳۶۵۲۲۳۰۵